RONET SK s.r.o.

Spoločnosť RONET SK s.r.o. má zámer sa stať jediným spoločníkom spoločnosti UNIVERSAL TRADE SK, s.r.o., sídlo: Trnavská 21A/1122, 919 43 Cífer, IČO: 47 057 360, venujúcej sa od roku 1992 výrobe a repasu priemyselných kontajnerov (odkúpenie podniku) a cieľom spoločnosti RONET SK s.r.o. je prevziať celú uvedenú spoločnosť aj s prevádzkovými priestormi a strojným zariadením, zmluvnými vzťahmi s pracovníkmi, s dodávateľmi a odberateľmi. Odberateľom kontajnerov je v súčasnosti rakúska spoločnosť, ktorej dopyt viacnásobne prevyšuje súčasnú výrobnú ponuku. Spoločnosť RONET SK s.r.o. zároveň odkúpi od súčasného spoločníka a štatutára spoločnosti hnuteľný aj nehnuteľný majetok (viac ako 2000 m² a výrobná plocha viac ako 700 m²), kde sa nachádza sídlo akvizovanej spoločnosti (obec Cífer, cca 40 km od Bratislavy).

Spoločnosť RONET SK s.r.o. splatí svoje záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov zo zisku akvizovanej spoločnosti. Výrazné zvýšenie zisku docieli spoločnosť viacnásobným rozšírením výrobnej kapacity. V súčasnosti má spoločnosť zriadenú len 1-zmennú prevádzku, kde pracuje 1 skupina pracovníkov (8 – 10-členov). Spoločnosť RONET SK s.r.o. rozšíri výrobu na 2-zmennú prevádzku, na každej zmene s 3 skupinami pracovníkov (8 – 10-členov). V blízkej budúcnosti bude zriadených až 7 dvojzmenných pracovných skupín. So súčasným odberateľom je zabezpečené odkúpenie každého vyrobeného kontajnera.

Aktuálna emisia spoločnosti RONET SK s.r.o.

Základné informácie o emisii

Názov emitenta:

RONET SK s.r.o., sídlo: Konventná 6, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 592 662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 156726/B, LEI: 0907900CAKA0000111234.

Názov dlhopisu:

RonetSK11-2022EUR.

Označení dlhopisu podľa medzinárodného systému číslovania:

ISIN: SK4000022182.

Počet kusov dlhopisov a ich číselné označenie:

500 ks každý dlhopis nesie číselné označenie číselnej rady od 001 do 500.

Menovitá hodnota dlhopisov ako dlžná suma:

2.000 EUR (slovom dvetisíc eur), minimálny počet nákupu dlhopisov je 2, platí výnimka pre agenta pre zabezpečenie, ktorý kúpi len 1 dlhopis a tiež pre prípad, že pri nákupe dlhopisov už budúcemu majiteľovi dlhopisov nie je k dispozícii minimálny počet dlhopisov stanovený pre jeden nákup.

Objem emisie dlhopisov:

1.000.000 EUR.

Emisný kurz dlhopisu (EK):

100 % z menovitej hodnoty dlhopisu plus alikvotný úrokový výnos (AUV).

Dátum emisie dlhopisov:

14.11.2022 od 9:00 SEČ (na skoršie žiadosti sa neprihliada).

Lehota pre upisovanie emisie dlhopisov:

od 14.11.2022 do 14.08.2023.

Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov:

Cieľom vydania dlhopisov je získanie finančných prostriedkov emitentom, spoločnosť RONET SK s.r.o., sídlo: Konventná 6, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 592 662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 156726/B, ktorý použije prostriedky na akvizíciu spoločnosti  UNIVERSAL TRADE SK, s.r.o., sídlo: Trnavská 21A/1122, Cífer 919 43, Slovenská republika, IČO: 47 057 360, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38561/T, ktorá sa venuje výrobe kontajnerov. Emitent použije prostriedky aj na nákup nehnuteľností – výrobných priestorov uvedenej spoločnosti. Časť prostriedkov môže slúžiť k financovaniu a refinancovaniu ďalších prevádzkových potrieb a nákladov súvisiacich s činností emitenta alebo jeho majetkovo a personálne prepojených spoločností.

Spôsob určenia výnosu dlhopisov:

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 8,5 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úrokový výnos bude počítaný spôsobom: 1/4 ročného kupónu k termínom výplaty. V prípade prestupného roka sa bude vychádzať z fikcie, že rok má 365 dní. Dlhopisy prestanú byť úročené dňom ich splatnosti alebo predčasnej splatnosti v zmysle emisných podmienok. V prípade predčasného splatenia dlhopisu je výnos dlhopisu určený ako rozdiel medzi časťou menovitej hodnoty predčasne splateného dlhopisu vypočítanou v súlade s emisnými podmienkami a emisným kurzom dlhopisu.

Termíny a spôsob výplaty výnosu a určení platobného miesta:

Štyri krát do roka, a k 14.02, 14,05, 14.08. a 14.11. bežného roka, pokiaľ v emisných podmienkach nie je uvedené inak a pri splatnosti k 14.11.2025. Prvá výplata sa uskutoční dňa 14.08.2023, kedy sa vyplatí výnos za prvé 3 štvrťroky v súlade s emisnými podmienkami. Výnos bude vyplatený bankovým prevodom na bankový účet uvedený v zozname majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu výplaty úrokových výnosov. Pokiaľ deň výplaty úrokového výnosu pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, úrokový výnos bude emitentom zaslaný na účet majiteľovi dlhopisov najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:

14.11.2025

Uzatvorenie zmluvnej dokumentácie

Postup

Emisné podmienky a zmluva o úpise

Emisné podmienkyZmluva - VZOR

Výpočet aktuálneho úrokového výnosu

Kalkulačka

Kontaktuje nás

V prípade, že máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.