Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov /Privacy Notice

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť rovnakou prioritou ako úroveň našich služieb, ktoré Vám poskytujeme. Tento dokument Vám poskytne informácie predovšetkým o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov. 

1. O nás – prevádzkovateľ osobných údajov a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom (pozn. prevádzkovateľom sa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) rozumie každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene) osobných údajov je spoločnosť RONET SK s.r.o., sídlo: Konventná 6, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 592 662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka číslo: 156726/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť buď elektronicky na e-mail: info@ronet.sk alebo písomne na adrese sídla Spoločnosti v zmysle Obchodného registra Slovenskej republiky. 

K hlavným činnostiam Spoločnosti patrí private equity (vrátane emitovania dlhopisov). 

Vaše údaje budú uchovávané na zabezpečených IT zariadeniach. Prístup k Vašim údajom je obmedzený iba na tých zamestnancov a sprostredkovateľov, ktorí tieto údaje potrebujú poznať za účelom komplexného poskytnutia našich služieb. V prípade pochybenia v oblasti ochrany osobných údajov zo strany Spoločnosti, sprostredkovateľov alebo tretích osôb, máme vypracované postupy tak, aby bolo riziko vzniku pochybenia/škody čo najnižšie, resp. aby sme vzniknutú škodu, resp. dôsledky pochybenia minimalizovali v najväčšej možnej miere.

2. Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame len také osobné údaje, aby sme Vám poskytovali profesionálne služby. Ak Vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu zoznam, resp. rozsah údajov je uvedený priamo v súhlase.

Spracúvame tieto osobné údaje:

 • v oblasti private equity – meno, priezvisko, trvalý pobyt, štát, korešpondenčná adresa, rodné číslo, doklad totožnosti, telefónne číslo, e-mail, bankové spojenie – č. účtu.

Výnimočne za splnenia podmienok v zmysle zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu čestného prehlásenia o vlastníctve peňažných prostriedkov (vrátane určenia konečného užívateľa výhod a určenia či sa jedná o politicky exponovanú osobu, vrátane zdrojov peňažných prostriedkov), resp. v rozsahu vyžadovanom pri platbe klienta/zmluvného partnera za produkty, služby, cenné papiere Spoločnosti v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 eur v zmysle § 5 ods. 3 tohto zákona.

Pokiaľ je právny úkon vykonaný na základe splnomocnenia, dochádza zo strany Spoločnosti aj k spracúvaniu osobných údajov splnomocnenca, a to v primeranom rozsahu ako v prípade fyzickej osoby klienta.

3. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie údajov v nevyhnutnom rozsahu.

Právny základ: Spoločnosť získava a spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ”) (a to najmä § 13 ods. 1 písm. a), b), c) a písm. f)) ako aj v súlade so znením osobitných zákonov.

Účelom spracúvania na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOÚ 

„dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel”

Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu a to v rozsahu a na účel uvedený v súhlase.  Udelený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávaných údajov pred jeho odvolaním. 

Vaše osobné údaje spracúvame na účely marketingu, ktorý zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • na účel marketingových aktivít t.j. – poskytovanie a posielanie reklamných, propagačných a marketingových informácií za účelom zisťovania záujmu v oblasti ponuky na kúpu/prenájom nehnuteľností, resp. v oblasti investovania, vrátane telefonickej komunikácie, posielania správ elektronickej pošty (vrátane krátkych správ), 
 • na účel prenosu osobných údajov v rámci skupiny materskej Spoločnosti.

Udelený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaných údajov pred jeho odvolaním.

Spracúvanie bez súhlasu dotknutej osoby 

Účely spracovania osobných údajov na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. b)  ZoOOÚ

„spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby” 

Spoločnosť je oprávnená bez súhlasu klienta spracúvať jeho osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je klient zmluvnou stranou alebo v predzmluvných vzťahoch na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Bez týchto údajov by sme nemohli zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Vaše údaje teda získavame za účelom  uzatvárania, evidencie a správy zmlúv.

Odmietnutie poskytnutia osobných údajov v zmysle tohto právneho základu môže mať za následok neuzatvorenie zmluvy a nemožnosť poskytnutia služby alebo produktu, resp. ďalšie následky stanovené právnymi predpismi.

Účely spracovania osobných údajov na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOÚ  

„spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa”

Ako emitent dlhopisov máme aj povinností, ktoré nám ukladajú osobitné právne predpisy. Preto Vaše údaje spracúvame aj v prípadoch, ak nám túto povinnosť ukladá osobitný zákon, najmä/nie však výlučne:

 • zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Účelom spracúvania na základe osobitných zákonov je najmä: 

 1. oznámenie vlastníkom dlhopisov o konaní schôdze, vedenie zoznamu vlastníkov dlhopisov na uplatnenie všetkých práv a povinnosti Spoločnosti, 
 2. v zmysle §5 ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom spracúvania osobných údajov na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ

„spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov”

Spoločnosť pred spracúvaním osobných údajov na tomto právnom základe prihliada na skutočnosť, či jej právne záujmy neprevažujú záujmy a práva dotknutej osoby, resp. či sú v rovnováhe, či je jej zámer oprávnený a či je spracovanie na tomto právnom základe nevyhnutné. Ďalej Spoločnosť berie do úvahy primerané očakávania dotknutých osôb, či môžu očakávať spracúvanie osobných údajov zo strany Spoločnosti. 

Na spracúvanie v zmysle tohto bodu sa nevyžaduje súhlas. Dotknutá osoba má právo namietať takéto spracovanie, s následkom obmedzenia spracúvania zo strany Spoločnosti, resp. v prípade marketingu námietka znamená ukončenie spracúvania osobných údajov na tento účel.  

4. Doba na ktorú spracúvame Vaše osobné údaje

Doba spracúvania na marketingové účely je uvedená priamo v súhlase zvyčajne 36 mesiacov. 

Doba spracúvania môže vyplývať aj z platnej legislatívy napr. 

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – v zmysle lehôt uvedených v § 39 a § 40 tohto zákona v závislosti od zdaňovacieho obdobia, 
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – v zmysle §35 ods. 3 tohto zákona – 10 rokov po roku ktorého sa dokumentácia týka, 
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa dané dokumenty týkajú, NBS môže určiť aj dlhšiu lehotu (uvedené sa vzťahuje aj na zamestnancov Spoločnosti),
 • v zmysle §5 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O detailoch v oblasti prípadného spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany OCP, resp. finančných agentov, by ste mali byť informovaní v rámci ich predmetu činnosti a dokumentácie k tejto oblasti.  

5. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú

Osobné údaje získavame priamo od Vás na webovom sídle Spoločnosti, resp. v rámci predzmluvných vzťahov. Niektoré osobné údaje môžeme získavať od zmluvných partnerov.

6. Kam putujú vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje putujú tretím osobám ak ste na takéto konanie poskytli svoj súhlas. 

Sprostredkovatelia

V súvislosti s naším predmetom podnikania naša Spoločnosť využíva služby zmluvných partnerov. S takýmito subjektmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (resp. je obsahom inej zmluvy), v rámci ktorej je stanovená povinnosť materiálno-technického zabezpečenia z ich strany, vrátane ošetrenia pravidiel ochrany osobných údajov, resp. prípadných sankcií za ich porušenie. Sprostredkovatelia sú povinní nás bezodkladne informovať o akýchkoľvek narušeniach bezpečnosti spracúvaných osobných údajov. Ide najmä o IT spoločnosti, realitné kancelárie, HR recruiting, spoločnosti poskytujúce poradenstvo, advokátske kancelárie a pod. Zoznam sprostredkovateľov je uvedený na webovom sídle Spoločnosti.

Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje v zmysle §34 ZoOOÚ.

Tretie strany

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám resp. príjemcom, ak nám takúto povinnosť ukladá osobitný zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Česká republika viazaná alebo ste na takéto konanie poskytli svoj súhlas. 

Cezhraničné spracúvanie a prenos osobných údajov

K cezhraničnému spracúvaniu resp. prenosu osobných údajov dochádza iba vo vzťahu ku skutočnosti, že Spoločnosť je subjekt zriadený v zmysle slovenskej legislatívy so sídlo na území SR a jej klienti resp. majitelia dlhopisov môžu pochádzať aj z iných krajín EÚ, prevažne z Českej republiky. 

7. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov môžete uplatniť nasledovné práva:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa resp. sprostredkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, účely spracúvania a právny základ spracúvania,  informácie o právach dotknutých osôb, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia resp. sprostredkovateľa, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, existencia automatizovaného rozhodovania a profilovania.

Požadovať prístup k osobným údajom 

Máte právo vyžadovať, či o vás sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie, existencia práva požadovať od prevádzkovateľa resp. sprostredkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práve namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím informujte nás, a vaše osobné údaje opravíme.

Zároveň máme povinnosť viesť o Vás správne a aktuálne údaje. Preto je dôležité, aby ste nás  o každej zmene vašich údajov bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám zdokladovali.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Vaše osobné údaje sme v určitých právnymi predpismi stanovených prípadoch povinní na Váš pokyn vymazať. 

Právo na obmedzenie spracúvania

V zákonom ustanovených prípadoch máte právo požadovať, aby sme osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, pokiaľ je to technicky možné. Ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vaše osobné údaje odovzdáme v zodpovedajúcom formáte Vami určenej tretej strane.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov, automatizované individuálne rozhodovanie (vrátane profilovania)

Ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov vykonávame v rozpore s právnymi predpismi, prosím obráťte sa na nás, radi Vám podáme vysvetlenie, prípadne vykonáme potrebnú nápravu. Máte právo namietať voči spracovávaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu. 

Právo podať sťažnosť

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a to v zmysle §100 ZoOOÚ.

Kontaktné údaje na uplatnenie Vašich práv voči Spoločnosti

Vaše právo voči Spoločnosti týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov, si môžete voči nám uplatniť buď elektronicky na e-mail: info@ronet.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti v zmysle Obchodného registra Slovenskej republiky. Vyjadrenia vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť a počet žiadostí. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

8. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávaných údajov pred jeho odvolaním.

Svoj súhlas môžete odvolať buď elektronicky na e-mail: info@ronet.sk alebo písomne na adrese sídla Spoločnosti v zmysle Obchodného registra Slovenskej republiky. Prosím v odvolaní súhlasu uveďte:

 • kto odvolanie podáva v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, aby sme Vás vedeli identifikovať,
 • čo vyhlasujete – odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
 • miesto, dátum a podpis.

9. Existencia automatizovaného rozhodovania a profilovania

Vo všeobecnosti nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie. 

10. Právna úprava

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR). 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.